ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอำเภอวังทรายพูน
      ประวัติ เทศบาล
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์/พัยธกิจ
         โครงสร้างองค์กร
      คณะเทศมนตรี
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองวิชาการและแผน
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองกองสวัสดิการและสังคม
         การดำเนินงานของเทศบาล
      รายงานงบแสดงฐานะการเงินและทรัพย์สิน
      ระเบียบการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
      คำแถลงนโยบายผู้บริหาร
      ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
      ระเบียบจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
      รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาสามปี
      แผนดำเนินงาน
      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนาสามปี
      แผนอัตรากำลัง
      รายได้ของเทศบาล
         ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลหนองปล้อง
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผน
         กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่นๆ
         สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
      สินค้าประจำตำบล
       ร้องเรียน-ร้องทุกข์
        เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎหมายด้านการเงินการคลัง ] 
      

ตารางการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชพลเรือนจากบัญชีอัตราเงินเดือ น_พ.ศ.2547เข้าสู่บัญชีอัตราเงินเดือนพ.ศ.2548.pdf

ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแต่ละอันดับที่ข้าราชการจะได้รับเมื่อไ ด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง.pdf

แนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549.pdf

บัญชีแนบท้าย.doc

บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน.pdf

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู.pdf

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน.pdf

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการฉบับที่2พ.ศ.25 48.pdf

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการพ.ศ.2547.pdf

พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชก ารครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547.pdf

พระราชบัญญัติเงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกพักราชการพ.ศ.2502.do c

พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพ.ศ.2538.pdf

พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเ ฉพาะแก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2534.pdf

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฏรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ.2550.pdf

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององ ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2543.pdf

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:31
 

 

 เทศบาลตำบลหนองปล้อง 
ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

โทรศัพท์ : 056-619927 Email :
nongplong@nongplong-mu.go.th
Copyright 2013.nongplong-mu.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.